VC Communique: 14 April 2020 | Isimemezelo Esibalulekile Kubazali Ngesikhathi iNingizimu Afrika Isengaphansi Kwesimo sika’thaqa