Contact Us

Teaching and Learning Development Center

Ms NL Khuzwayo  |  Senior Secretary: TLDC

Tel. 031 907 7575  |  khona@mut.ac.za


Teaching and Professional Development Unit

Mrs ND Siyaya  | Secretary: TPDU

Tel. 031 819 9296  |  siyayand@mut.ac.za

Academic Literacy and Language Unit

Miss NP Radebe  |  Secretary: ALLU

Tel. 031 907 7121  |  neliswa@mut.ac.za


Mathematics & Science Education Unit

     Ms CN Mkwanazi  |  Secretary: MSEU

Tel: 031 907 7690  |  cebile@mut.ac.za